Generalforsamlinger


Nedenfor finder du referater fra afholdte generalforsamlinger.


Referat fra ekstraordinær generalforsamling den 16.04.2024


Referat fra generalforsamling den 19.03.2024


Link til: Referat fra ekstraordinær generalforsamling den 11.04.2023


Link til: Referat fra generalforsamling den 23.03.2023


Link til: Referat fra generalforsamling den 24.03.2022Generalforsamling Grundejerforeningen Saloparken 1                            

Den 30 generalforsamling den 08-06-2021


Hjemmeside: www.Saloparken1.dk

 

Dagsorden: 

 1. Valg af dirigent 
 2. Formandens beretning 
 3. Fremlæggelse af regnskab 
 4. Beslutning om henlæggelse til vejfond 
 5. Fremlæggelse af aktivitetsplan, budget for det kommende år, samt fastlæggelse af kontingent og det i §7 omtalte påkravsgebyr 
 6. Behandling af indkomne forslag 
 7. Valg i henhold til vedtægterne §13 
 8. Evt. 


 1. Stig Faurby blev valgt til dirigent og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. 
 2. Formand Carsten Frederiksen fremlagde sin beretning for 2020, denne blev godkendt af de fremmødte uden yderlige kommentarer.
 3. Beretningen er tilgængelig på foreningens hjemmeside.
 4. Kassér Jørn Thuner fremlagde regnskabet, dette blev godkendt uden spørgsmål fra de fremmødte.
  Regnskabet er tilgængeligt på hjemmesiden. 
  Der henlægges kr. 80.000 til vejfonden.
 5. Aktivitetsplan for 2021 (tilgængelig på hjemmeside)
  1. Afholde de nødvendige bestyrelsesmøder
  2. Afholde den årlige generalforsamling i marts
  3. Varetages beboernes interesse
  4. Vedligeholdelse af grønne områder, stier og veje
  5. Vedligehold hjemmeside
  6. Opkrævning af kontingent
  7. Holde øje med vores investeringer  og pengebeholdninger i banken
  8. Snerydning af veje og stier i vores område
  9. Ekstra skraldespand på hovedsti
  10. mosbænken skal have ny plads med udsigt
  11. Gadebelysning, opfølgning på OK belysningsplan fra 2020

 

Ad 5:

Budget:

Budget fremlagt af Jørn Thuner, tilgængeligt på hjemmeside.

Kontingent nedsat til 1.500 DKK, godkendt af de fremmødte


Ad 6: Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag.


Ad 7: Valg af bestyrelsesmedlemmer

Valg i ulige år afdeling 1-3-5-7

Område 1: Dennis Bech - genvalg 

Område 3: Jørn Thuner - genvalg

Område 5: Lars Richardy - genvalg

Område 7: Ny mand - Henrik B Ravn

Formand:  Carsten Frederiksen - genvalg 

Kasserer Jørn Thuner tager et år mere.

 

Ad 8:

Der er ønske om afdelingen undersøger muligheden for at være mere ”vild med vilje”.        

Det grønne udvalg vil se ind i mulighederne for dette.

 

Referant: Maja BoesenReferat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen 2020 

 

Den 29. generalforsamling, den 23. september 2020 

  

Deltagere fra bestyrelsen: 

Carsten Frederiksen, Jørn Thuner, Michael Madsen, Finn Jensen, Lars Richardy, Thejs Lynge Andersen, Gert Rasmussen. 

  

Fraværende: 

Maja Boesen, Dennis Bech 

  

Dagsorden: 

1 Valg af dirigent 

2 Formandens beretning 

3 Fremlæggelse af regnskab 

4 Beslutning om henlæggelse til vejfond 

5 Fremlæggelse af aktivitetsplan, budget for det kommende år, samt fastlæggelse af kontingent og det i §7 omtalte påkravsgebyr 

6 Behandling af indkomne forslag 

7 Valg i henhold til vedtægterne §13 

8 Evt. 

  

Ad 1 

Peter Miltoft blev valgt til dirigent og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. 

  

Ad 2 

Formand Carsten Frederiksen fremlagde sin beretning for 2019. Formandens beretning er tilgængelig på vores hjemmeside. 

 

Kommentarer fra en beboer til formandens beretning: Der ønskes fortov til busstoppestedet på Vendelundsvej med forbindelse til Saloparkens stisystem. Tilgængeligheden, særlig for dårligt gående, er ringe. Det blev foreslået at sende en opfordring til kommunen sammen med de øvrige foreninger i området.  

   

Ad 3 

Kasserer Jørn Thuner fremlagde regnskabet for 2020. Regnskabet blev godkendt. Regnskabet er tilgængeligt på vores hjemmeside. 

  

Ad 4 

Der henlægges kr. 80.000 til vejfonden. 

  

Ad 5 

Carsten Frederiksen fremlagde aktivitetsplanen for 2020. Aktivitetsplanen er tilgængelig på vores hjemmeside. 

Kasserer Jørn Thuner fremlagde budget for 2020. 

Kontingent kr. 1700 per husstand. Refusion kr. 100 per husstand og kr. 100 påkravsgebyr per husstand. 

Budget for 2020 blev godkendt. 

 

Spørgsmål fra en beboer til refusion: Hvem får udbetalt refusionen? 

Jørn Thuner: Refusionen udbetales til vejformanden for det enkelte delområde. Det enkelte delområde bestemmer selv hvad refusionen bruges til, men typisk bruges den til fælles aktiviteter o.lign. 

  

Ad 6 

Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag. 

  

Ad 7 

Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

Dennis Bech, område 2 

Finn Jensen, område 4 

Maja Boesen, område 6 

Gert Rasmussen, område 8 

Valg af formand: 

Carsten Frederiksen 

  

Ad 8 

Der er generelt tilfredshed med de opsatte skraldespande, men nogen er generet af lugtgener. Det foreslås at der anvendes større poser der lukker bedre. 

 

Der er skaffet et skraldespandsstativ mere der kan opsættes hvis der mangler én et sted. 

 

En beboer foreslog at der opsættes skilte der forbyder kørsel med knallert/scooter på vores stier. 

 

En beboer har bemærket at der er en del affald nær børnehaven, og foreslog en fælles oprydningsdag en gang om måneden. 

 

En beboer ville gerne vide hvem der har fældet træerne ved regnvandsbassinet. Det blev oplyst at dette var forsyningsselskabets drift. 

 

Jørn Thuner oplyste at grundejerforeningen nu skal betale renter af beløb over 250.000 kr. i banken. Bestyrelsen har undersøgt andre muligheder, men de er kun for private kunder og gælder ikke foreninger. Bestyrelsen er åben for gode forslag. Der var generelt stemning for en forsigtig linje blandt de fremmødte. 

  

Tak for et flot fremmøde, i alt 14 deltog i generalforsamlingen. Tak for lån af hus i Seniorbo. 

  

Referent: 

Thejs Lynge Andersen 


Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen 2019


Den 28. generalforsamling, den 27. marts 2019

 

Deltagere fra bestyrelsen:

Carsten Frederiksen, Jørn Thuner, Michael Madsen, Finn H. Jensen, Lars Richardy, Klaus Dørge, Thejs Lynge Andersen, Dennis Bech, Jette Heimann Thorsell

 

Fraværende:

Gert Rasmussen.

 

Dagsorden:

1 Valg af dirigent

2 Formandens beretning

3 Fremlæggelse af regnskab

4 Beslutning om henlæggelse til vejfond

5 Fremlæggelse af aktivitetsplan, budget for det kommende år, samt fastlæggelse af kontingent og det i §7 omtalte påkravsgebyr

6 Behandling af indkomne forslag

7 Valg i henhold til vedtægterne §13

8 Evt.

 

Ad 1

Stig Fauerby blev valgt til dirigent og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

 

Ad 2

Formandens beretning. Der har været afholdt 4 bestyrelsesmøder.

 

Asfaltudvalget har været samlet et par gange inden område 5 blev asfalteret. Bestyrelsen er blevet enige om, at de sidste 4 områder bliver asfalteret på én gang i 2020.

En smal sti mellem 43-45 har fået stenmel, da stien var for smal til at blive asfalteret.

Det grønne udvalg har været aktiv i forbindelse med beskæring og fældning af træer langs hovedstien. Det tages op hvor meget der skal genplantes med OT-Anlæg.

Der er opstillet 2 skraldespande på hovedstien. De bliver flittigt brugt.

Solcelle gadelamper tages op i 2019.

Der tages kontakt til Odder Kommune (OK) igen vedr. træer i regnvandsbassinet.

 

Hjemmesiden Der har været ca 4200 der har kigget på vores hjemmeside.

 

Økonomi. Vi har en egenkapital på kr. 1.053.863,60.

 

Henlæggelse til vejfond. Bestyrelsen fortsætter med at henlægge kr. 80.000 per år.

 

Ad 3

Se vedlagte regnskab, som blev godkendt.

 

Ad 4

Der henlægges kr. 80.000 til vejfonden.

 

Ad 5

Aktivitetsplan: Se plan på hjemmesiden.

Kontingent kr. 1700 per husstand. Refusion kr. 100 per husstand og kr. 100 påkravsgebyr per husstand.

Budget for 2019 se regnskab blev godkendt.

 

Ad 6

Bestyrelsen har indsendt et forslag til berigtigelse af datoer, som lyder:

I §16 står der i de gældende vedtægter, som er vedtaget på generalforsamlingen den 20.3.2002 og ekstra generalforsamling den 4.4.2012.

Rettelse Der skal stå 20.3.2012 og 12.4.2012.

Dette rettes på hjemmesiden. 

 

Ad 7

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Michael Madsen, område 1

Jørn Thuner         , område 3

Lars Richardy       , område 5

Alle modtager genvalg.

Klaus Dørge         , område 7

Modtager ikke genvalg, men Theis Lynge Andersen vælges i område 7.

Carsten Frederiksen, modtager genvalg.

 

Ad 8

Forslag fra en beboer, at der tages kontakt til (OK) vedr. knallertkørsel på stierne.

Der er opsat 2 skaldepande på hovedstien, kan den ene stilles et andet sted. Dette ser vi på.

Bestyrelsen tager kontakt til (OK) vedr. en skraldespand ved busstoppestedet på Vennelundsvej.

 

Tak for et flot fremmøde, i alt 20 deltog i generalforsamlingen. Tak for lån af hus i Seniorbo.

 

Referent:

Jette Heimann ThorsellReferat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen 2018


Den 27. generalforsamling


Deltagere:

Carsten Frederiksen, Jørn Thuner, Mikael Madsen, Finn H. Jensen, Lars Richardy,

Klaus Dørge, Jette Heimann Thorsell


Fraværende:

Kirsten Pedersen, Gert Rasmussen


Dagsorden:

1 Valg af dirigent

2 Formandens beretning

3 Fremlæggelse af regnskab

4 Beslutning om henlæggelse til vejfond

5 Fremlæggelse af aktivitetsplan, budget for det kommende år, indeholdende

bestyrelsens forslag vedr. størrelse af kontingent og det i §7 omtalte påkravsgebyr

6 Behandling af øvrige indkomne forslag fra medlemmer

7 Valg i henhold til vedtægterne § 13

8 Evt.


Ad 1. Valg af dirigent – Stig Fauerby blev valgt og kunne konstatere at

generalforsamlingen var lovlig indvarslet.


Ad 2. Formandens beretning. Der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder.

Sideløbende har der været småudvalg som et asfalt- og grønt udvalg. Samtidigt har

der været afholdt møder med udbudsgiver til træbeskæring og –fældning samt

asfaltleverandører. Område 5 får nyt asfalt i 2018.


Til snerydning blev valgt kloakmester Morten Bonde, og til græsarealerne S.E. Lind.

Der er blevet beskåret og fældet træer langs hovedstien ved O T Anlæg som står for

en 5 års vedligeholdelsesplan på alle bevoksninger. Desuden har vi fået lavet kloak

og dræn på stien ved område 6. Bestyrelsen opfordrer alle til at holde kantsten fri

for ukrudt og græs, da det på sigt er med til at skade asfalten.


Vedr. vejbump ved børnehaven har desværre ikke givet et positivt svar fra Odder

kommune. Spørgsmål fra salen: For nogle år siden givet bud på ca. 10.000 kr for

vejbump, om det ikke var noget foreningen selv kunne betale. Da det er en

kommunal vej, er det kommunens ansvar at anlægge en sådan.

Formanden CF har taget kontakt til de 3 formænd for grundejerforeningerne der

grænser op til Vennelundsvej, om drøftelse af anlæggelse af fortov langs

Vennelundsvej.


Vedr. hjemmesiden er der blevet drøftet, om bestyrelsen skulle lave en fælles mail,

men det blevet besluttet, at hvert enkelt bestyrelsesmedlem skal kontakte sit

område ved ”sidste nyt”.

Desuden er der på hjemmesiden et nyt link til Hønsehold i villakvarterer – fra

Odder kommune.


Økonomi:

Driftsresultat per 31.12.2017 egenkapital på kr. 1.232.425,31


Henlæggelse til vejfond:

Bestyrelsen forsætter med at henlægge kr. 80.000 per år


Ad 3. Se vedlagte regnskab – som blev godkendt


Ad 4. Der henlægges 80.000 kr til vejfonden


Ad 5. Aktivitetsplan – se plan. Kontingent 1700 kr per husstand, refusion 100 per

hustand og 100 kr påkravsgebyr per husstand. Budget for 2018 – se regnskab.


Rydning af hovedstien 80.000 kr, asfalt for område 5, 108.000 kr. Spurgt om vi har

penge til det. Vi bruger fra henlæggelse til asfalt. Godkendt.


Ad 6. Ingen forslag indkommet fra medlemmerne.


Ad 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Område 2, Kirsten Pedersen, ønsker ikke

genvalg, men fortsætter indtil nyt medlem melder sig. Område 4 Finn H. Jensen,

område 6 Jette Heimann Thorsell, område 8 Gert Rasmussen. Alle modtager

genvalg.


Formanden Carsten Frederiksen modtager genvalg.


Ad 8. Tak til Jørgen Thuner for tro tjeneste i 20 år i Saloparkens bestyrelsen, som

kasserer.


I referatet fra sidste år blev der overført yderligere 100.000 kr til vejfonden. Vi

skylder derfor Seniorbo 9% af 100.000 = 9000 kr og Andelsboligforeningen 13% af

100.000 = 13.000 kr. Disse beløb bliver overført.


Jørn Hougaard siger tak til bestyrelsen for at bruge/passe på bestyrelses penge godt.

Vedr. voldene på hovedstien er beboerne adviseret.


Nye gadelamper med solceller undersøges.


Tak for flot fremmøde af 22 personer.


Referant:

Jette Heimann ThorsellReferat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen d. 29.03.2017 kl.19.30.


Den 26. generalforsamling


Deltagere:

Carsten Frederiksen, Jørn Thuner, Klaus Dørge, Gert Rasmussen, Thorkild Sørensen, Jette

Heimann Thorsell


Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Beslutning om henlæggelser til vejfond i henhold til § 4.
 5. Fremlæggelse af aktivitetsplan og budget for det kommende år, indeholdende bestyrelsens

forslag vedrørende størrelse af kontingentet og det i § 7 omtalte påkravsgebyr.

 1. Behandling af øvrige indkomne forslag fra medlemmer
 2. Valg i henhold til vedtægternes § 13
 3. Evt.


Ad 1. Valg af dirigent – Gert Rasmussen blev valgt og kunne konstatere at generalforsamlingen

var lovlig indvarslet.


Ad 2. Formandens beretning.

Der har været afholdt 3 bestyrelsesmøder. Tilbud fra flere

tilbudsgivere på vores arealer vedr. beskæring, græsslåning og afvanding af sti i område 6.

CF har haft et godt møde med Odder kommune vedr. vores bevaringsværdige levende hegn

langs hovedstien.


Peter Tang tager sig af snerydningen og SE Lind de grønne områder. Der har dog ikke været helt

tilfredshed med græsklipningen i 2016, så derfor er der blevet valgt en græsformand, som

kontakter SE Lind hvis græsset ser for langt ud.. OT Anlæg har beskåret vores buskads og træer.

Ønsket er, at vi ligesom med græsslåning kan få en fast aftale med vedligeholdelse af de grønne

områder, så vi ikke får en stor udgift om 10-15 år.


Asfaltudvalg

Der er nedsat et asfaltudvalg, der skal finde ud om vi skal tage flere områder når entreprenøren

alligevel er i området med deres maskiner. Tilbud indhentes.


Økonomi

Vi har pr. 31.12.16 en egenkapital på 1.152.550. Flot resultat. Der overføres yderligere kr.

100.000 til vejfonden fra årets resultat.

Henlæggelse til vejfonden 80.000 per år.


Hjemmesiden

Vi får ny webmaster, da Mikael har valgt at stoppe.


Opråb fra formanden

Det er ok at bruge fællesarealerne til midlertidig opbevaring af haveaffald, men ikke når det

strækker sig over flere mdr./år derfor – få det fjernet så vi kan få højnet udseendet af vores

fællesarealer og områder.


Ad 3

Aktiver i alt 1.152.550,10

Henlæggelser vejfond kr. 192.142,66

Værdipapirer kr. 267.932,00

Likvider kr. 692.475,44

I alt kr 1.152.550,10

Gældrevisor kr. 5000,00

Egenkapital kr. 1.021.016,40

Overført vejf. Årets resul.

Andelsboligforeningen kr. 126.533,70

Egenkapital i alt kr.1.147.550,10

Passiver i alt kr.1.152.550,10


Regnskabet blev godkendt.


Ad 4.

80.000 kr. blev henlagt til vejfonden efter fordeling.


Ad 5

Aktivitetsplan og budget vedtaget for 2017


Ad 6

Ingen indkomne forslag


Ad7

Carsten Frederiksen valgt som formand.


På valg området, 1 – 3 – 5 – 7-

Område 1: Mikael Madsen

Område 3: Jørn Thuner

Område 5: Lars Richardy

Område 7: Klaus Dørge

Område 8: Gert Rasmussen, da Stig Fauerby ønsker at trække sig


Bestyrelsen er herefter:

Carsten Frederiksen, Gert Rasmussen, Jørn Thuner, Klaus Dørge, Mikael Madsen, Jette Heimann

Thorsell, Preben jensen, Lars Richardy, Finn Holmgaard Jensen

Bestyrelsen konstituerer sig ved første bestyrelsesmøde.


Ad 8

Jørn T. sørger for underskrift af regnskab

Bump ved børnehaven, CF kontakter kommunen

Snerydning på stien langs boligforeningen og Saloparkens grundejere er vores område og

fremover bliver den ryddet.


Referant:

Jette Heimann Thorsell


Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen tirsdag d. 15.03.2016 kl.19.30.

 

Deltagere:  Grundejerforeningens bestyrelsen samt beboere fra Saloparken.

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1.     Valg af dirigent.

2.     Formanden aflægger beretning.

3.     Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.

4.     Henlæggelser til vejfond.

5.     Fremlæggelse af aktivitetsplan og budget for det kommende år samt  fastlæggelse af kontingent og   

        påkravsgebyr.

6.     Indkomne forslag fra medlemmerne.

7.     Valg i henhold til vedtægterne.

8.     Eventuelt


Kommentarer:


Ad 1)

Jette Thorsell blev valgt som dirigent for generalforsamlingen, henviste til vedtægterne og konstaterede at der er indkaldt i overensstemmelse med disse.


Ad 2)

Formand, John Hougaard, aflagde sin sidste beretning i Grundejerforeningen i denne omgang. Se Årsberetninger.


Ad 3)

Kassereren gennemgik regnskabet for 2015 og de enkelte poster heri med følgende bemærkninger.

Formanden nævnte som vanligt, at vejfonden er angivet som en omkostning i resultatopgørelsen, men da der er tale om en henlæggelse, er der reelt tale om en stigning i foreningens egenkapitalbeholdning.

Der foreslås til kommende regnskab, at der laves en note med de enkelte poster på "Ydre arealer" og tilsvarende ved lignende væsentlige poster.

Regnskabet blev godkendt enstemmigt af Generalforsamlingen.


Ad 4)

Der vurderes at være tilstrækkeligt midler til fornyelse af asfalt i de områder, der endnu ikke har det. Behovet for fornyelse vurderes løbende af bestyrelsen og ses som en af de større aktiviteter for bestyrelsen inden for de kommende år.


Ad 5)

Formanden foreslår at kontingentet fortsætter uændret på 1700kr, ligeså med påkravsgebyret på 100kr.

Dette blev vedtaget uden bemærkninger.

Ad 6)

Der er ikke modtaget forslag fra medlemmerne.


Ad 7)

I 2016 er bestyrelsesmedlemmerne i de lige områder på genvalg.


Følgende medlemmer blev genvalgt: Finn, Jette og Stig.


John Pedersen (område 2) udtræder efter flere års stort bidrag til bestyrelsen som blandt andet snerydningsansvarlig og aktiv deltager ved diverse aktiviteter og møder. Bestyrelsen takker John Pedersen indsatsen. Ny fungerende snerydningsansvarlig findes på et kommende bestyrelsesmøde. Som ny repræsentant for område 2 indtræder Preben Jensen (Saloparken 14). John Hougaard træder jævnfør Formandens beretning også ud af bestyrelsen. Bestyrelsen takkede John for det store aktiv, han har været for foreningen. John har været en væsentlig drivkraft i, at foreningen i dag fremstår med en sund og bæredygtig økonomi. Han har koordineret med kommunen, andre grundejerforeninger m.fl. efter behov. Og han har sikret at der løbende er blevet gennemført møder og andre aktiviteter i henhold til foreningens vedtægter – og meget mere.

John Hougaard takkede for mange gode stunder og bemærkede, at asfaltering og IT vil være nogle af de største udfordringer for foreningen i de kommende år. Carsten Frederiksen (Saloparken 47) blev valgt som ny formand for Grundejerforeningen. Carsten har indgående kendskab til bestyrelsens arbejde fra tidligere og bydes hermed velkommen tilbage.

Næstformanen blev genvalgt.


Ad 8)

Ingen yderligere bemærkninger._____________________________________________________________________________________________Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen tirsdag d. 24.03.2015 kl.19.30.

 

Deltagere:  Grundejerforeningens bestyrelsen samt beboere fra Saloparken.

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1.     Valg af dirigent.

2.     Formanden aflægger beretning.

3.     Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.

4.     Henlæggelser til vejfond.

5.     Fremlæggelse af aktivitetsplan og budget for det kommende år samt  fastlæggelse af kontingent og   

        påkravsgebyr.

6.     Indkomne forslag fra medlemmerne.

7.     Valg i henhold til vedtægterne.

8.     Eventuelt


Kommentarer:


Formanden bød velkommen til den 25. ordinære generalforsamling i Grundejerforeningen Saloparken.


Ad 1)

Stig Faurby blev valgt som dirigent for generalforsamlingen.


Stig Faurby henviste til vedtægterne og konstaterede at der er indkaldt korrekt i forhold til vedtægterne.


Ad 2)

Bestyrelsens beretning for 2014. Se Årsberetninger.


Ad 3)

2014 resultatet blev gennemgået og enstemmigt godkendt.


Hovednøgletal Årets resultat: kr-155.629,63kr

Egenkapital: 909.062,69


Ad 4)

Der hensættes kr. 80.000,- til vejfond.


Ad 5)

Der er ingen planlagte fællesaktiviteter - udover løbende bestyrelsesarbejde, idet alle aktiviteter pt. sker lokalt i afdelingerne.

Budget, kontingent og påkravsgebyr blev godkendt uden bemærkninger. Kontingentet er dermed uændret 1700kr pr. år.


Ad 6)

- Der er ikke modtaget forslag.


Ad 7)

- Der er genvalg til område 1, 3, 5 og 7.

- Formand og Kasserer stillede op til genvalg - og blev genvalgt uden modkandidater.


Ad 8)

- Bestyrelsen er i gang med dialog om indkøb af hjertestarter. dialogen fortsætter i Bestyrelsen.


Ad 9)

- Ingen bemærkninger.


_____________________________________________________________________________________________


Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen mandag d. 24.03.2014 kl.19.30-20.30


Deltagere:  Grundejerforeningens bestyrelsen samt beboere fra Saloparken.


Dagsorden ifølge vedtægterne:

1.     Valg af dirigent.

2.     Formanden aflægger beretning.

3.     Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.

4.     Henlæggelser til vejfond.

5.     Fremlæggelse af aktivitetsplan og budget for det kommende år, samt fastlæggelse af kontingent og   

        påkravsgebyr. Bestyrelsen foreslår, kontingentet stiger med kr. 200,00 pr. år til kr. 1.700,00 pr. år.

6.     Indkomne forslag fra medlemmerne.

7.     Valg i henhold til vedtægterne.

8.     Eventuelt.


Kommentarer:

Ad 1) Gert Rasmussen blev valgt som generalforsamlingens dirigent, hvorefter Gert Rasmussen fastlagde, at tidspunktet for indkaldelse til generalforsamling er i overensstemmelse med vedtægterne.


Ad 2) Formanden læste beretningen som blev godkendt. Den bliver efterfølgende lagt på foreningens hjemmeside.


Ad 3) 2013 resultatet blev gennemgået og enstemmigt godkendt.


Ad 4) Godkendt uden bemærkninger


Ad 5) Bestyrelsen foreslår, at kontingentet stiger med kr. 200,00 pr. år til kr. 1.700,00 pr. år, da investeringen i ny asfalt vil dræne Grundejerforeningens egenkapital betydeligt.

- Budgettet blev godkendt uden bemærkninger

- I forbindelse med oprettelse af de nye krav omkring digital indberetning og oprettelse via Nets, ser vi, at der potentielt kan opstå udfordringer med kontingentindbetalinger

- Aktiviteter: Foreningen har i år ansvaret for Sankt Hans arrangementet.


Ad 6) Der er ikke modtaget indkomne forslag.


Ad 7) Ingen bemærkninger.


Ad 8) Ingen bemærkninger.


_____________________________________________________________________________________________Referat fra generalforsamlingen i Spektrum, mandag den 18. marts 2013


1. Valg af dirigent

Bestyrelsen indstillede Gert Rasmussen som dirigent. Gert blev valgt enstemmigt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt jf. vedtægterne. Som noget nyt skete indkaldelsen også via vores hjemmeside, som er det medie vi vil anvende fremadrettet.


2. Formandens aflæggelse af beretning

Formanden aflagde beretning , som blev godkendt. Den bliver lagt på foreningens hjemmeside.


3. Det reviderede regnskab blev fremlagt

Kassereren gennemgik regnskabet, som blev godkendt. Der var tilfredshed med resultatet som tilførte kr. 113.000,- til egenkapitalen.


4. Henlæggelse til vejfond

Det blev besluttet at henlægge kr. 80.000,- til vejfond.


5. Fremlæggelse af aktivitetsplan og budget for det kommende år, indeholdende bestyrelsens forslag vedr. størrelsen af  kontingent og det i § 7 omtalte påkravsgebyr

Bestyrelsen foreslog at kontingent, refusion og påkravsgebyr fastholdes på nuværende niveau.

Kontingent kr. 1.500,-, refusion kr. 100,- pr. husstand, påkravsgebyr kr. 100,- pr husstand.

Aktivitetsplan bliver det sædvanlige med græsslåning, snerydning, vedligehold af hovedstien og muligvis asfaltering af nogle områder.

Budgettet blev vedtaget.


6. Behandling af øvrige indkomne forslag fra medlemmerne

Der var ikke indkommet forslag.


7. Valg

Følgende blev valgt til bestyrelsen: Jan Kammersgaard, Jørn Thuner, Lars Richardy, Mikael Martinussen og Leo Sørensen.

John Hougaard blev valgt som formand.


8. Evt.

Der var ikke punkter under evt.

Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen

Formanden sagde tak til dirigenten og til de medlemmer der var kommet til generalforsamlingen._____________________________________________________________________________________________Referat fra den ekstraordinære generalforsamling afholdt den 12. april 2012 kl. 19.00 Saloparken 13.


Der var et punkt på dagsordenen, som var det forslag, der blev fremsat på den ordinære generalforsamling den 20. marts .


Stig Fauerby blev valgt som dirigent.


Forslag til vedtægtsændringer:

§ 10 følgende slettes: Sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen skal følge et eksemplar af det reviderede regnskab.


§ 10 følgende tilføjes: Senest 14 dage før generalforsamlingen lægges årets resultatopgørelse og balance på foreningens hjemmeside. Bestyrelsen modtager regnskabet fra foreningens revisor.


§ 11 følgende slettes: ændringer af vedtægterne er først gyldige, når de tillige er godkendt af Odder Byråd.


Forslagene blev enstemmigt vedtaget._____________________________________________________________________________________________


Referat fra generalforsamling i Spektrum, tirsdag den 20. marts 2012


1. Valg af dirigent

Bestyrelsen indstillede Stig Faurby som dirigent. Stig blev enstemmigt valgt.

Dirigenten konstaterede generalforsamlingen var rettidigt indkaldt jf. vedtægterne.


2. Formanden aflægger beretning

Formanden fremlagde sin beretning for året der er gået.

Beretningen blev udleveret og godkendt.


3. Regnskab fremlægges til godkendelse

Kasseren gennemgik regnskabet.

Regnskabet blev godkendt.


4. Henlæggelse til vejfond

Det blev besluttet at henlægge kr. 80.000,- til foreningens vejfond.


5. Fremlæggelse af aktivitetsplan og budget for det kommende år, indeholdende bestyrelsens forslag vedr. størrelsen af kontingent og det i § 7 omtalte påkravsgebyr.

Bestyrelsen foreslog at kontingent, refusion og påkravsgebyr fastholdes på nuværende niveau.

Kontingent: kr. 1.500,-

Refusion: kr. 100,- pr husstand

Påkravsgebyr: kr. 100,- pr. husstand


Budgettet blev gennemgået. Bl.a. er der afsat penge til eventuel hård vinter.


Bestyrelsens plan og budget blev godkendt.


6. Behandling af øvrige indkomne forslag fra medlemmerne

John Hougaard fremsatte forslag til følgende ændringer af foreningens vedtægter:


§10 følgende slettes: Sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen skal følge et eksemplar af det reviderede regnskab


§10 følgende tilføjes: Senest 14 dage før generalforsamlingen lægges årets resultatopgørelse og balance på foreningen hjemmeside. Bestyrelsen modtager regnskabet fra foreningens revisor.


§11 følgende slettes: ændringer af vedtægterne er først gyldige, de tillige er godkendt af Odder Byråd.


Forslagene blev en enstemmigt vedtaget.


Da ikke 2/3 af foreningens hustande var repræsenteret, skal der inden 30 dage afholdes ekstraordinær generalforsamling.


Dette bliver d. 12/4-2012 kl. 19.00. Saloparken 13.


7. Valg i henhold til vedtægterne

På valg er:

John Pedersen

Svend Jacobsen

Stig Faurby

Karsten Timmann

Alle blev genvalgt.

John Hougaard blev genvalgt som formand.


8. Eventuelt

Der var ingen punkter til eventuelt.


_____________________________________________________________________________________________


Referat fra den 21. generalforsamling i Grundejerforeningen Saloparken afholdt i Spektrum, mandag den 28. marts 2011.


Deltagere: Der var mødt 18 medlemmer fra grundejerforeningen


Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger beretning

3. Regnskab fremlægges til godkendelse

4. Henlæggelser til vejfond

5. Fremlæggelse af aktivitetsplan og budget for det kommende år, indeholdende bestyrelsens forslag vedrørende  størrelsen af kontingent og det i §7 omtalte påkravsgebyr.

6. Behandling af øvrige indkomne forslag fra medlemmerne

7.Valg i henhold til vedtægterne

8. Eventuelt


Valg af dirigent:

Gert Rasmussen kunne konstatere, at generalforsamlingen var varslet ifølge vedtægterne.


Formandsberetning:

John læste sin beretning som blev uddelt til bestyrelsen og herefter lagt ud på foreningens hjemmeside. Beretningen blev godkendt.


Regnskabet:

Jørn gennemgik regnskabet som blev godkendt.


Henlæggelser til vejfond:

Godkendt.


Fremlæggelse af aktivitetsplan, budget, kontingent og påkravsgebyr:

Aktivitetsplan: Snerydning, græsslåning og tilsyn med hovedstien. Uændret kontingent og påkravsgebyr. Det blev påpeget, at der var en skrivefejl i budgettet for 2011. I stedet for det anførte minus på kr. 16.400 burde det være et + på kr. 1.450. Herefter blev punkt 5 godkendt.


Indkomne forslag:

Der var ikke kommet forslag fra medlemmerne.


Valg:

I et ulige år er der valg i de ulige afdelinger. Følgende blev valgt: Jan Kammersgaard, Jørn Thuner, Lars Richardy og Andy Lannie. Foreningens revisor blev genvalgt.


Eventuelt:

Bestyrelsen blev opfordret til at se på huller i asfalten på hovedstien. Beplantningen samme sted bør beskæres og jord langs stien reguleres. Bestyrelsen har den opfattelse, at asfalteringen skal foretages samlet frem for at bruge penge på mange småreparationer. Fodboldmål skal fjernes.


John Hougaard takkede Gert for en god ledelse af generalforsamlingen og bestyrelsen for et godt fremmøde til de 5 bestyrelsesmøder i 2010. Desuden en tak til de fremmødte medlemmer, som medvirkede til en god generalforsamling.