Vedtægter for Grundejerforeningen SALOPARKEN


§ 1.

Foreningens navn er Grundejerforeningen ”Saloparken”.
Medlemmer af grundejerforeningen er samtlige grundejere i områderne, betegnet som Ia, IIa
– f og III på det til Odder Kommunes lokalplan nr. 1020 hørende kort nr. 4, samt ejerne af
matr.nr. 12fq, 12fr og 12fs Odder by, Odder, idet der til hver parcel er knyttet et medlemskab.
Med 2/3’s flertal af de på en generalforsamling fremmødte medlemmer kan besluttes, at
ejerne af parceller, uden for grundejerforeningens oprindelige område, kan optages som
medlemmer af foreningen, eller at foreningen kan sluttes sammen med en anden
grundejerforening.


§ 2.
Grundejerforeningen er organiseret som 8 beboergrupper, nemlig en beboergruppe fra hver af
de i § 1 anførte områder betegnet som Ia og IIa – f, idetdog bemærkes, at der f.s.v.a. område
Ia dannes to beboergrupper. Ejerne af matr.nr. 12fq, 12fr og 12fs tilknyttes beboergruppe 7.
Ejeren af område III er enkeltmedlem uden tilknytning til nogen beboergruppe. Der henvises
til vedlagte områdeoversigt.
De nævnte otte beboergrupper er underlagt grundejerforeningens beslutninger.


§ 3.
Foreningens formål er at varetage beboernes fælles interesser, herunder overvåge
overholdelsen af de på ejendommene hvilende servitut ter, fastlægge overordnede
retningslinjer for beplantningen af de grønne områder samt efterfølgende varetage den
løbende drift og vedligeholdelse af dels de private veje, stier, grønne områder m.v., som
tilhører foreningen, dels den på område Ia vest værende fællesvej, dels den på område Ia øst
værende fællesvej og dels forlængelse af vejstykke matr.nr. 50bc med tilhørende sti.
De forannævnte beboergrupper skal stedse være stiftet og følge de vedtægter, som er
udarbejdet af grundejerforeningen og vedhæftet nærværende vedtægter som bilag A.


§ 4.
Til imødegåelse af fremtidige udgifter i forbindelse med vedligeholdelsen af belægningen på
vejene og på stisystemet hensættes hvert år umiddelbart efter generalforsamlingen et beløb til
vejfond.
Størrelsen af det nævnte beløb afgøres af generalforsamlingen under dagsordenens punkt 4.
Af det hensatte beløb udbetales 13 % til Andelsboligforeningen Saloparken (område I a vest)
der selv foranlediger beløbet indsat på en konto i bank eller sparekasse, således at beløbet af
Andelsboligforeningen Saloparken kun må hæves til dækning af udgifterne i forbindelse med
fremtidig vedligeholdelse/renovering af de i område Ia vest værende vejarealer, idet
bemærkes at Andelsboligforening Saloparken selv er ansvarlig for vedligeholdelse heraf.
Af det hensatte beløb udbetales 9 % til Andelsboligforeningen Seniorbo (område I a øst) der
selv foranlediger beløbet indsat på en konto i bank eller sparekasse, således at beløbet af
Andelsboligforeningen Seniorbo kun må hæves til dækning af udgifterne i forbindelse med
fremtidig vedligeholdelse/renovering af de i område Ia øst værende vejarealer, idet bemærkes
at Andelsboligforening Seniorbo selv er ansvarlig for vedligeholdelse heraf.
Resten af det hensatte beløb svarende til 78 % foranlediger grundejerforeningens bestyrelse
indsat på særskilt konto i bank eller sparekasse, obligationer eller Investeringsforeningsbeviser
med moderat risiko (maks. risikogruppe 4 på en 1-7 skala), idet bemærkes at beløbet kun må
hæves til dækning af udgifterne i forbindelse med fremtidig vedligeholdelse/renovering af de
vej- og stiarealer, hvis vedligeholdelse påhviler grundejerforeningen.
Formålet med vejfonden er, at midlerne skal være til rådighed, når en renovering af
vejbelægningen og stibelægningen er nødvendig.


§ 5.
Foreningens medlemmer hæfter solidarisk for de lån, som bestyrelsen, med
generalforsamlingens forudgående bemyndigelse, optager på foreningens vegne. Det enkelte
medlems hæftelse er dog begrænset til kr. 5.000,00.
Bestyrelsen er kun med generalforsamlingens forudgående godkendelse, bemyndiget til at
forpligte foreningen ved optagelse af lån, og lån kan kun optages til fælles anvendelse inden
for de af grundejerforeningen tilhørende områder.
Bestyrelsen er dog berettiget til, uden generalforsamlingens forudgående bemyndigelse, at
optage en driftskredit til udligning af likviditetsforskydninger i forbindelse med
kontingensopkrævningen.
Når et medlem overdrager sin ejendom eller på anden måde ophører med at være ejer af
denne, er vedkommende fra skæringsdagen ophørt med at være medlem af foreningen, og
kan intet krav rette imod dennes formue. Fra samme dato indtræder den nye ejer af
ejendommen som medlem af foreningen.


§ 6.
Beslutninger om anvendelse af fællesarealer udenfor de enkelte beboergruppers områder, skal
træffes af en generalforsamling. Mindst 2/3 af de fremmødte skal stemme for forslaget.


§ 7.
Kontingent til grundejerforeningen fastsættes af generalforsamlingen for et kalenderår ad
gangen. Kontingentet skal være betalt senest den 1. juni det pågældende år.
Der betales ét kontingent pr. parcel, uanset om denne er bebygget eller ej. Såfremt en parcel
er bebygget med mere end én bolig, betales et kontingent pr. boligenhed på parcellen.
Bestyrelsen er berettiget til at lade kontingentet opkræve via PBS, datacentral eller på anden
lignende måde.
Såfremt et medlem ikke har betalt et skyldigt kontingent senest 14 dage efter forfaldsdagen,
modtager medlemmet fra kassereren et skriftligt påkrav om betaling af dels det skyldige
kontingent, dels et påkravsgebyr, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen for et år ad
gangen.
Såfremt medlemmet herefter ikke senest 14 dage efter modtagelsen af det skriftlige påkrav
betaler såvel skyldigt kontingent som påkravsgebyr, er kassereren berettiget til at overgive
fordringen til retslig inkasso, og det pågældende medlem er forpligtet til at betale de dermed
forbundne omkostninger.
I forbindelse med ejerskifte vedrørende de enkelte ejendomme i foreningens område, er både
den tidligere og den nye ejer forpligtet til at sørge for, at der sker anmeldelse af ejerskifte til
foreningen, med oplysninger om den nye ejers navn og adresse samt den tidligere ejers
eventuelle nye adresse.

§ 8.
Stemmeret på foreningens møder og generalforsamlingen har foreningens medlemmer med én
stemme pr. betalt kontingent i året forud for mødet/general-forsamlingen.
Valgbar til foreningens og beboergruppernes bestyrelser er beboere, som er medlemmer i
henhold til §1.
Ethvert mødeberettiget medlem kan give tredjemand skriftlig fuldmagt til at møde og med fuld
bindende virkning stemme for sig under forudsætning af, at fuldmagten er forevist for
bestyrelsen, inden mødet/generalforsamlingen påbegyndes.
Ingen person kan dog hverken på møde eller generalforsamling afgive mere end i alt to
stemmer (inkl. sin egen).


§ 9.
Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.
Senest den 15. februar skal regnskabet være udarbejdet og med tilhørende bilag, kassebog
m.v. afleveret til foreningens revisor, der herefter er forpligtet til senest d. 1. marts at
returnere såvel regnskab som bilag, kassebog m.v. til foreningens kasserer, der herefter
foranlediger, at regnskabet underskrives af den samlede bestyrelse forinden afholdelse af den
ordinære generalforsamling.


§ 10.
Ordinær generalforsamling, der skal afholdes hvert år i marts måned, indkaldes med mindst
14 dages forudgående varsel på foreningens hjemmeside. Senest 14 dage før
generalforsamlingen lægges årets resultatopgørelse og balance på foreningens hjemmeside.
Bestyrelsen modtager regnskabet fra foreningens revisor.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1.Valg af dirigent
2.Formandens aflæggelse af beretning
3.Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4.Beslutning om henlæggelser til vejfond i henhold til § 4
5.Fremlæggelse af aktivitetsplan og budget for det kommende år, indeholdende bestyrelsens
forslag vedrørende størrelsen af kontingentet og det i § 7 omtalte påkravsgebyr.
6.Behandling af øvrige indkomne forslag fra medlemmerne
7.Valg i henhold til vedtægternes § 13
8.Eventuelt.


§ 11.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Alle afgørelser træffes ved almindelig
simpel stemmeflerhed, medmindre kvalificeret majoritet er foreskrevet i nærværende
vedtægter.
Ændringer af nærværende vedtægter kan alene vedtages med 2/3’s majoritet af samtlige
foreningens medlemmer.
Opnår et forslag til ændring af vedtægterne ikke 2/3’s majoritet blandt de fremmødte
medlemmer, er det bortfaldet.
Opnår et forslag til vedtægtsændringer 2/3’s majoritet af de fremmødte, men ikke 2/3’s
majoritet af samtlige foreningens medlemmer, indkaldes snarest til en ny generalforsamling,
der skal afholdes senest en måned efter den første. På denne generalforsamling kan forslaget
vedtages med 2/3’s majoritet af de fremmødte medlemmer uden hensyntagen til disses antal.
Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, må være motiverede og indgivet
skriftligt til et bestyrelsesmedlem senest otte dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag
til behandling på generalforsamlingen vil blive tilgængelig på foreningens hjemmeside senest 4
dage før generalforsamlingen.


§ 12.
Ekstraordinære generalforsamlinger, der ligeledes skal indkaldes med mindst 14 dages
forudgående varsel på samme måde som den ordinære generalforsamling, skal afholdes, når
og hvis et flertal af bestyrelsens medlemmer finder det fornødent eller mindst femten
medlemmer af foreningen over for bestyrelsen fremsætter en skriftlig/motiveret begæring
herom med angivelse af dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling. I sidstnævnte
tilfælde er bestyrelsen forpligtet til at sørge for, at der afholdes ekstraordinær
generalforsamling senest en måned efter modtagelsen af begæringen.


§ 13.
Til at lede foreningens anliggender dannes en bestyrelse på ni medlemmer.
De otte formænd for beboergrupperne indgår i grundejerforeningens bestyrelse. De valgte
beboergruppeformænd har sæde i bestyrelsen i to år.
Bestyrelsesmedlemmerne fra vej 1 (område IIa), 3 (IIb), 5 (IIf), og 7 (IIc) er på valg i ulige
år, medens bestyrelsesmedlemmerne fra vej 2 (område Ia vest), 4 (område Ia øst), 6 (IIe) og
8 (IId) er på valg i lige år.
Såfremt en beboergruppe ikke har valgt en formand, er den øvrige bestyrelse berettiget til at
udpege et medlem fra beboergruppen, som repræsentant for denne i bestyrelsen, indtil valg i
beboergruppen har fundet sted.
På generalforsamlingen vælges formanden som det niende medlem af bestyrelsen.
Formanden er på valg ved hver generalforsamling.
Alle afstemninger foregår ved håndsoprækning, med mindre mindst 10 medlemmer kræver
skriftlig afstemning.
Formanden skal vælges med mindst 50 % ‘s majoritet af de fremmødte.
Hvis ingen af de opstillede kandidater ved første afstemning opnår 50 % ‘s majoritet, udgår
kandidaten med det laveste stemmetal, og ny afstemning foretages, til en kandidat har opnået
mindst 50 % ‘s majoritet af de afgivne stemmer.
Valgbar til bestyrelsen er alle beboerne i området, som enten er til stede under
generalforsamlingen eller som forud for denne skriftligt har tilkendegivet, at de ikke vil
modsætte sig valg.
Afgår bestyrelsesformanden i valgperioden, konstituerer bestyrelsen sig selv med valg af ny
formand, hvis suppleant herefter indtræder i bestyrelsen som menigt bestyrelsesmedlem, i
stedet for den nyvalgte bestyrelsesformand.
Foreningens regnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt registreret eller statsaut.
revisor, der fungerer, indtil generalforsamlingen eventuelt vælger en ny revisor.

§ 14.
Bestyrelsen, der er ulønnet, fastsætter selv sin forretningsorden, idet det dog bemærkes, at
ved eventuelle afstemninger i bestyrelsen, er formandens stemme, i tilfælde af stemmelighed,
afgørende.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med hensyn til valg af sekretær og kasserer samt eventuelt
næstformand, der kan træde i formandens sted i tilfælde af dennes fravær.


§ 15.
Formanden repræsenterer foreningen og forestår foreningens korrespondance.
Kassereren skal altid have regnskabet i sådan en god orden, at bestyrelsen og foreningens
revisor til enhver tid kan revidere dette. Kassebeholdningen skal stedse holdes individualiseret
og adskilt fra kassererens og de øvrige bestyrelsesmedlemmers egen formue.
Sekretæren fører forhandlingsprotokollen.


§16
Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere
bestyrelsesmedlem i forening.
Ved optagelse af lån tegnes foreningen af den samlede bestyrelse, jfr. §5.
Kassereren står for varetagelse af foreningens regnskab og formue, herunder indkassering af
kontingent samt betaling af regninger. Kassereren kan råde over foreningens konti, herunder
betalingskort og netbank til foreningens konti, samt indgå aftale herom.
Betalinger skal godkendes med formandens eller et andet bestyrelsesmedlems underskrift.
Kassebeholdningen må ikke overstige kr. 500,00. Resten indsættes i bank eller sparekasse.


§ 17.
Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, det skønnes nødvendigt.
Sekretæren skal på alle møder upartisk indføre alle fremsatte forslag og vedtagne beslutninger
i forhandlingsprotokollen, ligesom sekretæren skal sørge for, at forhandlingsprotokollen tilføres
oplysninger om, hvilke bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet.
Senest otte dage efter mødets afholdelse tilstiller sekretæren hvert enkelt bestyrelsesmedlem
et referat af det afholdte bestyrelsesmøde.


Forannævnte vedtægter er vedtaget med mere end 2/3’s flertal på ordinær generalforsamling
afholdt den 19. marts 2024 og på ekstraordinær generalforsamling afholdt den 16. april 2024.